Exchange work with Nevai of Azarbaijan

Art Symposium, Kusadasi, Turkey